Opća pravila avioprijevoza

Svrha ovog dokumenta je ukazati korisnicima avio prijevoza (putnicima) na uobičajena pravila koja se primjenjuju kako u domaćem, tako i u međunarodnom avio prijevozu. Iako većina avioprijevoznika primjenjuje dolje opisana pravila, postoje određena odstupanja te se korisnicima avio prijevoza u svakom slučaju preporuča da se prilikom kupnje avio karte kod odabranog avioprijevoznika informiraju o svojim prava i obvezama, odnosno uvjetima koji se primjenjuju na konkretno putovanje.
Ovaj dokument služi isključivo kao uputa korisnicima avio prijevoza, NIJE obvezujući za WENS TRAVEL te NE uređuje odnos između korisnika avio prijevoza za koga je avio karta kupljenja putem WENS TRAVEL-a. WENS TRAVEL NE preuzima nikakvu odgovornost za postupanje avioprijevoznika, niti drugih mogućih sudionika u avio prijevozu.

Opće odredbe

Prava putnika u zračnom prometu regulirana su:

 • Zakonom o obveznim i stvarno pravnim odnosima u zračnom prometu (NN 132/98, 63/08, 134/09 i 94/13) te provedbenim aktima Europske unije:
 • Uredba (EZ) 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova (SL L 46, 17.2.2004.)
 • Uredba (EZ) 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću (SL L 204, 26.7.2006.)
 • Uredba Vijeća (EZ) 2027/97 od 9. listopada 1997. o odgovornosti zračnih avioprijevoznika u slučaju nesreća (SL L 285, 17.10.1997.)
 • te Izmjenama i dopunama: Uredba (EZ) 889/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. svibnja 2002.
 • DUŽNOSTI PUTNIKA U AVIO PRIJEVOZU
 • USKRAĆIVANJE I OGRANIČAVANJE AVIO PRIJEVOZA
 • ODGOVORNOST AVIOPRIJEVOZNIKA
 • PRAVA PUTNIKA U SLUČAJU NASTANKA ŠTETE
 • OTKAZIVANJE I PROMJENE LETA
 • VRAĆANJE PREVOZNINE
 • PRIJEVOZ DJECE
 • POSEBNA POMOĆ
 • PRTLJAGA
 • PREDANA PRTLJAGA
 • RUČNA PRTLJAGA
 • ZAŠTITNE MJERE
 • ZABRANJENI PREDMETI
 • PRILIKOM ZAŠTITNOG PREGLEDA RUČNE PRTLJAGE PUTNIK JE OBVEZAN
 • PREKOMJERNA ILI SPECIJALNA PRTLJAGA
 • POSEBNA VRSTA PRTLJAGE
 • VIŠAK PRTLJAGE
 • PREGLED PRTLJAGE
 • NE PRAĆENA PRTLJAGA
 • PRTLJAGA S PROGLAŠENOM VRIJEDNOŠĆU
 • PREUZIMANJE PREDANE PRTLJAGE
 • CARINSKA INSPEKCIJA
 • RED LETENJA
 • UZASTOPNI AVIO PRIJEVOZNICI
 • REKLAMACIJE, ODNOSNO ŽALBE

DUŽNOSTI PUTNIKA U AVIO PRIJEVOZU

Putnik je dužan prije kupnje avio karte i ukrcaja u zrakoplov na zahtjev avioprijevoznika ili drugih ovlaštenih (državnih) tijela dokazati svoj identitet i priložiti odgovarajuće putne dokumente. Putnik je dužan informirati se o mogućim iznimkama pristojbi zračnih luka, kada se pristojba za prijevoz naplaćuju izravno na mjestu polaska.

Putnik je dužan podvrgnuti se sigurnosnom pregledu koji uključuje i njegovu predanu i ne predanu prtljagu.

Putnik je dužan poštovati osobitosti avio prijevoza i pridržavati se upozorenja avioprijevoznika koja se tiču prije svega:

 • ukrcaja, skupljanja i kretanja u prostorijama određenima za putnike,
 • ulaska i izlaska iz zrakoplova,
 • pohrane odjeće i ne predane (ručne) prtljage u zrakoplovu

Putnik je dužan suzdržati se od ponašanja koje bi moglo ugroziti sigurnost i odvijanje zračnog prijevoza.

Putnik je, nadalje, dužan:
pristupiti mjestu ukrcaja i izvršiti sve tražene formalnosti i ukrcajne procedure na vrijeme, ne kasnije od vremena koje je odredio prijevoznik. Na poziv posade zrakoplova ili na znak na svjetlećem panelu prilikom uzlijetanja ili slijetanja, odnosno tijekom leta, privezati se sigurnosnim pojasevima, na traženje posade zrakoplova premjestiti se na određeno sjedalo, ako je to potrebno iz operativnih razloga, pridržavati se naloga o zabrani pušenja u kabini zrakoplova.

Kršenje zabrane može biti kažnjeno novčanom kaznom, tijekom leta ne koristiti određene elektroničke naprave i uređaje koji svojim radom mogu negativno utjecati na funkcioniranje i rad elektroničkih uređaja i naprava zrakoplova.

Kršenje navedenog može biti kažnjeno novčanom kaznom, neophodno se podvrgnuti prvoj pomoći ako se tijekom leta pojave zdravstveni problemi, izvijestiti osoblje o osobnim i zdravstvenim podacima i podvrći se liječničkom pregledu,
nadoknaditi prijevozniku sve naknade za štetu koju je putnik uzrokovao ili počinio svojim nedoličnim ponašanjem (npr. uništavanje unutrašnjosti zrakoplova, itd.), tijekom leta pridržavati se uputa kapetana i posade zrakoplova

USKRAĆIVANJE I OGRANIČAVANJE AVIO PRIJEVOZA

Avio prijevoznik može uskratiti prijevoz putnika:

 • zahtijevaju li to propisi avioprijevoznika vezani uz samo izvođenje leta,
 • dođe li od strane putnika do kršenja propisa važećih za zemlju iz koje zrakoplov polijeće, u koju slijeće ili kroz koju samo prolazi,
 • ako putnik boluje od zarazne bolesti, koju je dužan unaprijed prijaviti; ako boluje od teške bolesti čije bi iznenadno očitovanje moglo negativno ugroziti sigurnost putnika i leta, ili ako se putnik ne može sam brinuti za svoje psihičko i fizičko stanje i nema sa sobom pratnju koja mu može pružiti potrebnu skrb,
 • narušava li svojim ponašanjem sigurnost prijevoza ili javni red i mir, ili ako nije prikladno odjeven,
 • dođe li do kršenja bilo koje od dužnosti putnika, a osobito onih vezanih uz sigurnost avio prijevoza.

U slučaju uskraćivanja ukrcaja, otkaza ili dužeg kašnjenja leta, putnik ima pravo podnijeti prijevozniku reklamaciju u pisanom obliku s odgovarajućim dokazima.

ODGOVORNOST AVIO PRIJEVOZNIKA

Opće odredbe

Avio prijevoznik je dužan osigurati da putnici budu upoznati sa smještajem i načinom uporabe sigurnosnih pojaseva, izlaza u slučaju nužde i uređaja koji su predviđeni za zajedničku uporabu, prsluka za spašavanje i maski za kisik, ukoliko je korištenje tih sredstava propisano za putnike, ostalih uređaja u slučaju nužde, predviđenih za individualnu uporabu. Avio prijevoznik je dužan osigurati mogućnost korištenja sigurnosnih pojaseva prilikom uzlijetanja, slijetanja, pojave turbulencije i u bilo kojem drugom slučaju na poziv kapetana zrakoplova te je dužan upoznati putnike o pohrani njihovih stvari u zrakoplovu. Ukoliko se javi potreba, avio prijevoznik je dužan upoznati putnike s postupcima u slučaju nužde koji odgovaraju trenutnoj situaciji.

U unutrašnjem zračnom prijevozu odgovornost hrvatskoga zračnog avioprijevoznika u pogledu putnika i njihove prtljage uređuju odredbe Montrealske konvencije koje se odnose na takvu odgovornost, dok se u međunarodnom zračnom prijevozu primjenjuju osim Montrealske i Varšavske konvencije. Obje konvencije određuju i ograničavaju odgovornost avioprijevoznika za smrt, tjelesne ozljede putnika, gubitak ili oštećenje prtljage, kao i odgovornost avioprijevoznika prilikom zakašnjenja.

Avio prijevoznici trebaju prilikom prodaje prijevoza osigurati putnicima sažetke glavnih odredbi koje uređuju odgovornost prema putnicima i njihovoj prtljazi, uključujući i rokove za podnošenje tužbe za naknadu štete. Pored navedenog svi avio prijevoznici moraju u pogledu prijevoza koji se obavlja ili prodaje, svakome putniku izdati pisanu obavijest o:

 • granici odgovornosti zračnoga avioprijevoznika koja vrijedi za dotični let, u slučaju smrti ili ozljede, ukoliko takva granica postoji,
 • granici odgovornosti zračnoga avioprijevoznika koja vrijedi za dotični let, u slučaju uništenja, gubitka ili oštećenja prtljage, kao i upozorenje na to da putnik mora prilikom registracije prtljage upozoriti zračnoga avioprijevoznika na svu prtljagu čija vrijednost premašuje taj iznos, ili mora prtljagu u cijelosti osigurati,
 • granici odgovornosti zračnoga avioprijevoznika koja vrijedi za dotični let u slučaju štete uslijed kašnjenja. .

PRAVA PUTNIKA U SLUČAJU NASTANKA ŠTETE

Prouzročenu štetu na zdravlje, ručnu prtljagu i na ostalom osobnom vlasništvu putnik je dužan odmah prijaviti avio prijevozniku.
Ako je prtljaga oštećena, izgubljena ili uništena, ili ako kasni, putnik mora što je prije moguće avio prijevozniku poslati pisanu reklamaciju. Ukoliko je oštećena registrirana prtljaga, putnik mora podnijeti pisanu pritužbu u roku od sedam dana, a u slučaju kašnjenja prtljage u roku od dvadeset i jedan dan, a u oba slučaja rok počinje teći od dana kada je prtljaga putniku bila dostavljena.
Tužba za naknadu štete podnosi se u roku od dvije godine od dana dolaska zrakoplova ili od dana kada je zrakoplov trebao sletjeti.

OTKAZIVANJE I PROMJENE LETA

Otkazivanje leta od strane avioprijevoznika

Avio prijevoznici usred određenih okolnosti, zadržavaju pravo promjene rasporeda leta bez prethodnog obavještavanja. Uslijed vremenskih uvjeta, prirodnih katastrofa, svjetskih, ratnih ili zdravstvenih problema, bankrota avioprijevoznika, problema s kapacitetom – avio prijevoznik može otkazati ili promijeniti vrijeme leta. Ukoliko je let otkazan, o tome će putnik biti obaviješteni od strane avioprijevoznika. Prema uvjetima, pravilima i tarifi avioprijevoznika putnik će biti obaviješten o alternativi koju avio prijevoznik nudi, i ukoliko mu odgovara, nova elektronsku karta će mu biti poslana na e-mail adresu, bez dodatnih troškova. Ukoliko alternativa neće odgovarati, putnik ostvaruje pravo na povrat sredstava.

U slučaju otkaza putovanja od strane avioprijevoznika bez suglasnosti putnika mjerodavni su uvjeti, pravila i tarife avioprijevoznika.

U slučaju otkazivanja leta putnici imaju pravo na skrb, pravo na vraćanje prevoznine (ako odustaju od daljnjeg putovanja) ili pravo na preusmjeravanje (ako nastavljaju put) i mogu ostvariti pravo na naknadu.
Iz sigurnosnih ili operativnih razloga avio prijevoznik ne može putniku osigurati da će u zrakoplovu dobiti traženo mjesto. Ako se putnik ne ukrca u određenom roku, ako nema sve potrebne dokumente ili ako nije u mogućnosti koristiti let, prijevoznik ima pravo otkazati rezervirano mjesto.
Za neuporabu ili otkazivanje rezerviranog mjesta avio prijevoznik može naplatiti određenu naknadu putniku po uvjetima koje je odredio. U interesu je putnika informirati se o uvjetima tarife avioprijevoznika prije izdavanja avio karte. Avio prijevoznik ima pravo na određenim linijama zahtijevati ponovnu potvrdu već rezerviranog mjesta u zrakoplovu. Ako to putnik ne učini do određenog roka, avio prijevoznik ima pravo otkazati rezervaciju.

Otkazivanje leta ili promjena datuma putovanja od strane putnika

Ukoliko putnik želi otkazati kupljenu avio kartu, to je moguće prema uvjetima, pravilima i tarifi avioprijevoznika koje je putnik pročitao i s kojima se složio prilikom izvršenja rezervacije.
Za povrat cijene avio karte i pripadajućih pristojbi, odnosno isplate troškova nastalih radi otkaza, vrijede uvjeti, pravila i tarife avioprijevoznika koje je putnik pročitao prilikom kupnje avio karte.
Na otkaz ili promjenu leta, bez obzira da li let otkazuje ili mijenja avio prijevoznik, putnik ili je let otkazan iz razloga zbog kojih ne odgovara niti avio prijevoznik niti putnik, primjenjuju se uvjeti, pravila i tarife avioprijevoznika koji izdaje avio kartu odnosno koji obavlja prijevoz na liniji na kojoj je let otkazan ili promijenjen.

VRAĆANJE PREVOZNINE

Opće odredbe

Povrat prevoznine (cijene prijevoza) vrši se sukladno uvjetima, pravilima i tarifi avioprijevoznika.
Korisnik odnosno putnik je dužan, u vlastitom interesu, pročitati pravila o povratu prevoznine prije kupnje avio karte.

PRIJEVOZ DJECE

Putovanje djece bez pratnje roditelja, ili zakonskog staratelja, katkad podliježe posebnim zahtjevima po zakonima i pravilima zemlje u/iz koje se leti. Isključiva je odgovornost roditelja, ili zakonskog staratelja, da pribavi sve potrebne dokumente odnosno da udovolji svim takvim zahtjevima.

Pratnja djece

Djeca od 8 do 12 godina starosti mogu putovati sama jedino uz pretpostavku da su na mjesto polaska stigla u pratnji odrasle osobe od koje avio prijevoznik mora primiti pisanu izjavu na propisanom obrascu, kojom se potvrđuje da će druga odrasla osoba dočekati dijete na mjestu dolaska. Avio prijevoznik može zahtijevati da se starost djeteta pouzdano utvrdi. Nepraćena djeca mlađa od 8 godina mogu biti uključena u avioprijevoz samo prema posebnim uvjetima koje je odredio avio prijevoznik.

POSEBNA POMOĆ

Prijevoz putnika kojemu bi, s obzirom na njegovo fizičko, psihičko stanje ili dob, prilikom avio prijevoza bilo ugroženo zdravlje ili načinjena neka druga šteta, provodi se uz uvjet da avio prijevoznik ne snosi odgovornost za moguće povrede, bolest ili drugu štetu, uključujući i smrt putnika te štetu nastalu na stvarima koje putnik ima uz sebe – ako takav kvar ili šteta nastanu kao posljedica avio prijevoza. Prihvaćanje na let osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, trudnica, bolesnih osoba ili ostalih osoba koje zahtijevaju posebnu pomoć bit će moguće jedino na temelju prethodne najave i dogovora s prijevoznikom. Putnici s navedenim teškoćama, koji su avioprijevoznika o tome ili bilo kojoj drugoj posebnoj pomoći, obavijestili u vrijeme rezervacije avio karte te koje je avio prijevoznik prihvatio na avio prijevoz, neće poslije biti odbijeni na temelju tih teškoća ili posebnih zahtjeva.
Prilikom avio prijevoza bolesnih osoba i trudnica (maksimalno do 34. tjedna trudnoće) potrebno je priložiti na propisanom obrascu liječničku potvrdu kojom se potvrđuje da je putnik sposoban uključiti se u avio prijevoz. Prijevoz trudnica od 34. tjedna trudnoće nadalje provodi se isključivo na vlastiti rizik i avio prijevoznik se odriče bilo kakve odgovornosti. Avio prijevoznik ima pravo odbiti avio prijevoz trudnice u tom slučaju. U slučaju nagle smrti putnika za vrijeme leta njegovo će tijelo biti iskrcano iz zrakoplova u najbližoj zračnoj luci i prema protokolu predano nadležnim organima na daljnje čuvanje i omogućavanje naknadnog avio prijevoza.

PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi sukladno pravilima, uvjetima i tarifi avioprijevoznika. Svi putnici, njihova ručna i predana prtljaga moraju biti zaštitno pregledani prije ulaska u sigurnosno osjetljiva i štićena područja aerodroma. Zaštitni pregledi obavljaju se na zaštitnim točkama, ručnom pretragom, pomoću tehničkih sredstava i/ili kombinacijom navedenih metoda. O predmetima/tvarima za koje putnik ne može sa sigurnošću utvrditi jesu li su dozvoljeni za prijevoz, putnik se treba informirati kod svog avioprijevoznika. Prtljaga se prevozi kao predana i ne predana (ručna prtljaga). Putnik ima pravo na besplatni avio prijevoz prtljage prema uvjetima, pravilima i tarifi avioprijevoznika.

PREDANA PRTLJAGA

Kao predana prtljaga primaju se dobro zatvoreni i zaključani kovčezi ili druga prtljaga koja se može čvrsto zatvoriti. Uz suglasnost avioprijevoznika, u prijevoz mogu biti uključeni također i drugi predmeti. Za prtljagu koju putnik preda prijevozniku (predana prtljaga), putniku se kao potvrdu o preuzimanju izdaje prtljažni identifikacijski privjesak, koji je putnik dužan sačuvati u slučaju reklamacije. Kao predanu prtljagu moguće je također prevoziti živežne namirnice i male životinje, prema propisima koje odredi avio prijevoznik. Svaki komad prtljage koji putnik želi predati mora biti označen s vanjske i unutrašnje strane identifikacijskom oznakom na kojoj stoji putnikovo ime i njegova kontaktna adresa u mjestu dolaska (na primjer adresa hotela). Ime naznačeno na toj oznaci mora odgovarati podacima na avio karti i ostalim putnim ispravama. Prtljaga, uključujući i onu sa zip zatvaračem, mora biti zabravljena, kako tijekom prijevoza ne bi došlo do njenog otvaranja. Avio prijevoznik ne odgovara za prtljagu koja odmah nakon slijetanja nije preuzeta. Predana se prtljaga prevozi u skladišnom prostoru zrakoplova i, u pravilu, istim zrakoplovom kao i putnik. Ako takav prijevoz nije moguć, ostvarit će se najbližom mogućom vezom. Avio prijevoz prtljage i stvari, koje bi mogle ugroziti sigurnost leta, osoba ili imovine, isto kao i prtljage i stvari koje bi prilikom avio prijevoza mogle biti znatno oštećene ili su neprikladno zapakirane, avio prijevoznik može isključiti iz avio prijevoza prije uzlijetanja ili bilo kada tijekom puta. Avio prijevoznik određuje količinu, težinu i dimenzije prtljage koja se besplatno prevozi. Sve iznad se dodatno naplaćuje. Kategorije predmeta koje je zabranjeno unositi i prevoziti zrakoplovom, osim u slučaju da je dobiveno propisno odobrenje od strane relevantnih državnih tijela, propisane su pravilima i uvjetima avioprijevoznika.

RUČNA PRTLJAGA

Ručna prtljaga koju putnik može ponijeti sa sobom u zrakoplov određena je pravilima i uvjetima avioprijevoznika. Avio prijevoznik ima pravo provjeriti težinu i dimenzije ručne prtljage. Kategorije predmeta koje je zabranjeno unositi u zrakoplov, osim u slučaju da je dobiveno propisno odobrenje od strane relevantnih državnih tijela propisane su pravilima i uvjetima avioprijevoznika.

ZAŠTITNE MJERE

Zakonom je zabranjeno nošenje opasnog materijala u prijavljenoj i u ručnoj prtljazi. U takve materijale spadaju eksplozivi, lako zapaljive tekućine, radioaktivni materijali i otrovi, napunjeno oružje, plinovi pod pritiskom te sredstva protiv korozije i oksidiranja. Obavijesti o uvjetima za prijevoz oružja i streljiva avio prijevoznik daje na zahtjev putnika.

U cilju zaštite putnika u zračnom prometu uvedena su ograničenja za količine tekućina koje se smije nositi u ručnoj prtljazi. Tekućine su zabranjene za prijevoz u ručnoj prtljazi osim ako pojedinačni spremnici/pakiranja nisu kapaciteta (zapremine) manjeg od 100 ml ili 100 g, te su isti spremljeni u prozirnu plastičnu vrećicu sa zatvaračem. Najveći dozvoljeni kapacitet plastične vrećice ne smije imati zapreminu veću od 1 l. Za pakiranje tekućina u ručnoj prtljazi također se mogu koristiti i prozirni plastični “neseseri”. Sadržaj plastične vrećice mora biti prikladno spremljen (uočljiv), a vrećica mora biti zatvorena. U tekućine se ubrajaju: gelovi, paste, losioni, mješavine tekućina i čvrstih tvari, paste za zube, gelovi za kosu, pića, sirupi, parfemi, sadržaji boca pod tlakom, npr. pjena za brijanje, dezodoransi i ostali predmeti sličnog sadržaja.

ZABRANJENI PREDMETI

Ne dovodeći u pitanje propise o sigurnosti, putnici ne smiju unositi sljedeće predmete u zaštitno ograničeno područje i u kabinu zrakoplova: vatrena oružja i druge naprave koje izbacuju streljivo ili projektile (naprave koje mogu, ili se čini da mogu, izazvati ozbiljnu ozljedu), naprave za omamljivanje (naprave koje su namijenjene posebno za omamljivanje ili imobilizaciju), oštre predmete (predmeti sa zašiljenim vrhom ili oštricom koji mogu uzrokovati ozbiljne ozlijede), radne alate (alati koji se mogu upotrijebiti bilo za nanošenje ozbiljnih ozljeda ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova), tupe predmete (predmeti koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede kada se njima udari), eksplozive, zapaljive tvari i naprave (eksplozivi i zapaljive tvari i naprave koji se mogu, ili izgledaju kao da se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova).

PRILIKOM ZAŠTITNOG PREGLEDA RUČNE PRTLJAGE PUTNIK JE OBVEZAN

 1. prijaviti sve tekućine za pregled;
 2. prijenosna računala i druge veće elektroničke uređaje izdvojiti iz ručne prtljage za odvojeni pregled;
 3. skinuti kaput i/ili jaknu koji će biti pregledani kao poseban komad ručne prtljage;
 4. ukloniti metalne stvari sa sebe (kao što su ključevi, mobilni telefoni itd.) prije nego što prolazi kroz metal detektor vrata radi olakšavanja pregleda.

PREKOMJERNA ILI SPECIJALNA PRTLJAGA

Zahtjev za prekomjernu ili specijalnu prtljagu putnik je dužan podnijeti putem sustava za rezervacije avioprijevoznika.

POSEBNA VRSTA PRTLJAGE

Isključivo uz prethodnu suglasnost avioprijevoznika i pod uvjetima koje je odredio prijevoznik moguće je prevoziti žive životinje. Prijevoz se provodi sukladno uvjetima i pravilima avioprijevoznika.

VIŠAK PRTLJAGE

Pri korištenju tzv. komadnog sustava prijevoza prtljage, za svaki komad prtljage viška ili za prekoračenje veličine ili težine prtljage plaća se pristojba utvrđena uvjetima tarifom i pravilima avioprijevoznika.

PREGLED PRTLJAGE

Avio prijevoznik se može u prisutnosti putnika uvjeriti u sadržaj njegove prtljage. Ako je putnik odsutan, avio prijevoznik ima pravo u prisutnosti barem jednog svjedoka, koji nije zaposlenik avioprijevoznika, otvoriti prtljagu putnika, ako ustanovi da sadržava predmete kojima se uskraćuje prijevoz ili prijevoz kojih zahtijeva posebni režim.

NEPRAĆENA PRTLJAGA

Avio prijevoz ne praćene prtljage vrši se po posebnim propisima avioprijevoznika.

PRTLJAGA S PROGLAŠENOM VRIJEDNOŠĆU

Putnik ima mogućnost proglasiti vrijednost predane prtljage većom nego je vrijednost odgovornosti avioprijevoznika pod pretpostavkom da je avio prijevoznik odredio tarifne uvjete u tom slučaju.

PREUZIMANJE PREDANE PRTLJAGE

Putnik je dužan preuzeti svoju prtljagu odmah po slijetanju. Prtljagu može preuzeti jedino imatelj prtljažnog lista i identifikacijskog privjeska. Avio prijevoznik nije dužan ustanoviti je li imatelj prtljažnog lista i identifikacijskog privjeska preuzeo prtljagu i ne odgovara za gubitak, štetu, ili druge troškove koji bi nastali putniku s tim u svezi, oštećenje, ne izdavanje ili gubitak prtljage nužno je prijaviti avio prijevozniku odmah prilikom preuzimanja prtljage, koji je dužan sastaviti zapis o tome. U suprotnom se pretpostavlja da je prtljaga bila predana u ispravnom stanju, prilikom kasnijeg prijavljivanja štete putnik mora dokazati uzročnu vezu između prijavljene štete i pripadajućeg avio prijevoza

CARINSKA INSPEKCIJA

Putnik je dužan biti prisutan prilikom kontrole njegove predane ili ručne prtljage koju provode carinske ili druge nadležne službe. Avio prijevoznik nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak načinjen putniku, koji je nastao kao posljedica neispunjavanja tih uvjeta.

RED LETENJA

Avio prijevoznik će nastojati, prevesti putnika i njegovu prtljagu u skladu s redom letenja koji je na snazi za dan putovanja. Redovi letenja mogu biti promijenjeni bez prethodne obavijesti. Avio prijevoznik ne odgovara za neizravne i nasljedne štete.

Nepravilnosti u avio prijevozu

Iz razloga koji ne ovise o avio prijevozniku (iz razloga tzv. “više sile”, na primjer: vremenskih uvjeta, tehničkih razloga koji nisu greška avioprijevoznika, u slučaju rata, štrajka organizacija koje vrše službu prijevoza i sl.) avio prijevoznik može odgoditi, otkazati, ukinuti, preusmjeriti let, promijeniti vrstu zrakoplova ili predati zastupništvo drugom prijevozniku, a da ne snosi daljnju odgovornost, osim dužnosti osiguravanja prijevoza drugim zrakoplovom ili drugim prijevoznim sredstvima ili vraćanja prevoznine. Ako je let odgođen, kasni, otkazan je ili je promijenjena vrsta zrakoplova u okolnostima koje su nastale kao greška avioprijevoznika, a avio prijevoznik nije u mogućnosti osigurati unaprijed potvrđeno mjesto, putnik se ne može iskrcati na unaprijed utvrđenom ili konačnom odredištu, ili ako okolnosti utječu na to da putnik zakasni na povezni let, avio prijevoznik je dužan ili:
– prevesti putnika nekom drugom redovitom linijom na kojoj ima slobodnog mjesta ili preusmjeriti putnika do konačnog odredišta označenog na avio karti svojim redovitim letom ili letom nekog drugog avioprijevoznika ili osigurati zemaljski prijevoz za putnika. Ukoliko troškovi prevoznine, troškovi plaćanja za višak prtljage i ostale usluge povezane s promjenom puta prekorače vrijednost plaćene cijene avio karte ili njezinog dijela, avio prijevoznik neće od putnika zahtijevati dodatne prevoznine ili ostale naknade i platit će putniku razliku ukoliko su prevoznine i naknade za promijenjeni smjer niže od onih koje je putnik platio ili će:
– vratiti prevoznine sukladno uvjetima, tarifi i pravilima avioprijevoznika
– omogućiti putniku s potvrđenom rezervacijom, kojem je bio uskraćen ukrcaj u zrakoplov iz razloga nedostatka mjesta u zrakoplovu, odgovarajuću naknadu određenu uvjetima, tarifi i pravilima avioprijevoznika.

UZASTOPNI AVIOPRIJEVOZNICI

Avio prijevoz kojeg obavlja avio prijevoznik, koji je izdao avio kartu, i drugi avio prijevoznici na temelju jedne avio karte ili uz nju pripojenih karata, smatra se jednim avio prijevozom. Ako avio prijevoz obavlja nekoliko avioprijevoznika, svaki se od njih, koji prihvaća putnike, prtljagu ili robu, smatra ugovornom stranom ugovora o avio prijevozu prema važećim međunarodnim sporazumima. Prilikom takvog avio prijevoza putnici ili njihovi zastupnici mogu se pozivati na odgovornost isključivo avioprijevoznika koji je izvršio avio prijevoz tijekom kojeg je došlo do događaja koji su rezultirali pravom na naknadu štete s iznimkom slučajeva kada prvi prijevoznik ugovorom preuzme odgovornost za čitav put. Avio prijevoznik može odbiti ukrcati putnika ukoliko on kasni. Vrijeme za prijavu na let, koje navodi avio prijevoznik, predstavlja najkasniji trenutak kada putnici mogu biti prihvaćeni za putovanje; vrijeme ukrcavanja, koje navodi avio prijevoznik, je najkasniji trenutak kada se putnici moraju pojaviti na vratima za ulaz u zrakoplov kako bi se ukrcali na let.

REKLAMACIJE, ODNOSNO ŽALBE

Prigovor glede uskraćenog ukrcaja, premještaja u niži razred, otkazivanja ili dužeg kašnjenja protiv zračnog avioprijevoznika leta podnosi se isključivo avio prijevozniku koji je obavljao navedeni let. U tu svrhu putnik može koristiti EU COMPLAINT FORM.

WENS TRAVEL d.o.o. koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcioniranje stranice. Daljnjim korištenjem naše web stranice slažete se s njihovom uporabom.