Opći uvjeti poslovanja s aviokartama

UVODNE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja s avio kartama WENS TRAVEL d.o.o., turističke agencije, Zagreb, Jablanička 17, OIB 38444341075 (dalje u tekstu: WENS TRAVEL) uređuju uvjete rezervacije i prodaje avio karata na internetskim stranicama www.wenstravel.hr (dalje u tekstu: Opći uvjeti).
Na obvezni odnos između putnika i avioprijevoznika od trenutka kupnje avio karte, primjenjuju se uvjeti, pravila i tarife avioprijevoznika koji vrši prijevoz.
WENS TRAVEL ne preuzima odgovornost za postupanje avioprijevoznika.

PRIHVAĆANJE PRAVILA I UVJETA

Potvrdom za izdavanje avio karte i plaćanjem avio karte korisnik potvrđuje da je razumio i prihvatio pravila i uvjete avio karte i da prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta.

KORIŠTENJE STRANICE www.wenstravel.hr

Ovu internetsku stranicu korisnik je ovlašten koristiti u skladu s ovim Općim uvjetima. Zabranjeno je mijenjati, kopirati, dijeliti, prenositi, prikazivati, iznositi, reproducirati, objavljivati, dorađivati ili prodavati bilo koju informaciju, softver, proizvode ili usluge koje proizlaze iz ove internetske stranice, uključujući sve HTML veze, Active X kontrole i druge kodove programa.

AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITNI ZNAK

Logotipovi, slike, audio i video materijal, redovi vožnje, cjenici i sl., informacije i uvjeti prikazani na ovoj internetskoj stranici vlasništvo su WENS TRAVEL-a i/ili njegovih poslovnih partnera. Proizvodi i nazivi tvrtki koji se spominju na ovoj internetskoj stranici mogući su zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika. Informacije na ovim internetskoj stranicama su zaštićene autorskim pravom. Korisniku ove internetske stranice nije dozvoljeno distribuirati, prodavati, kopirati ili mijenjati bilo koju dostupnu informaciju na bilo koji način, bez pisanog odobrenja vlasnika autorskog prava informacije. WENS TRAVEL zadržava pravo uskratiti pristup informaciji i/ili ukloniti informaciju sa internetske stranice u slučaju kršenja prava trećih osoba.

VEZA NA DRUGU STRANICU

Ova internetska stranica može sadržavati hiperveze prema drugim internetskim stranicama. Takve hiperveze omogućene su samo radi dodatne pogodnosti korisnicima ove internetske stranice. WENS TRAVEL ne nadzire takve internetske stranice i nije zadužen niti odgovoran za njihov sadržaj. WENS TRAVEL uključenjem hiperveza prema takvim internetskim stranicama ne podrazumijeva bilo koju ovjeru materijala na takvim internetskim stranicama ili bilo koji drugi oblik dogovora s njihovim operaterima.

ZNAČENJE POJMOVA

AVIO PRIJEVOZNIK – tvrtka koja obavlja prijevoz osoba, prtljage, robe i pošte u zračnom prometu na temelju avio karata i prtljažnih listova

CIJENA AVIO KARTE – zbroj iznosa tarifa, pristojbi zračnih luka i ostalih pripadajućih naknada i pristojbi koje naplaćuje neposredno WENS TRAVEL te pripadajućeg poreza

ELEKTRONSKA AVIO KARTA (dalje u tekstu: AVIO KARTA) – važeći dokument koji putniku daje pravo na prijevoz, izdan ili ovjeren od strane avio prijevoznika ili njegovog ovlaštenog agenta

ELEKTRONSKI KUPON – dio putne karte koji sadržava oznaku “valjan za prijevoz” i određena mjesta između kojih putnik ima pravo biti prevezen

IATA – skraćenica od International Air Transport Association – međunarodno udruženje avio prijevoznika

KORISNIK – svaka fizička ili pravna osoba koja izvrši upit, rezervaciju ili kupnju avio karte u skladu s ovim Općim uvjetima. Korisnikom se smatra i osoba koja kartu kupuje za drugu osobu.

MJESTO POLASKA – mjesto na kojem u skladu s avio kartom ili prtljažnim listom počinje zračni prijevoz putnika i robe

MJESTO DOLASKA – mjesto na kojem u skladu s avio kartom ili prtljažnim listom završava zračni prijevoz putnika i robe

PREDVIĐENO VRIJEME ODLASKA – vrijeme koje je predviđeno kao vrijeme polaska zrakoplova prema redu letenja

PRIGOVOR – pisani zahtjev putnika prema avio prijevozniku ili WENS TRAVEL-u

PUTNIK – fizička osoba koja na temelju avio karte ima pravo na prijevoz zrakoplovom

REZERVACIJA – osiguravanje mjesta u zrakoplovu za putnike, višak prtljage ili smještajnog kapaciteta za robu

SMJER – pregled tijeka leta obzirom na linije i zračne luke koje su označene na avio karti ili prtljažnom listu

SUMNJIVI DOKUMENT – dokument koji je bio izgubljen, otuđen, krivotvoren, na kojem se očituju znaci nekvalificiranih intervencija ili se smatra nestalim

TARIFA – iznos koji naplaćuje avio prijevoznik za uslugu prijevoza putnika i prtljage u određenoj klasi prijevoza pod određenim uvjetima na određenoj liniji

TRANSFER – na avio karti/prtljažnom listu označeno mjesto na kojem putnik prelazi s jedne linije na drugu liniju istog ili različitog avioprijevoznika

TRANZIT – mjesto gdje avio prijevoznik prekida i iz kojeg nastavlja let, a koje nije navedeno na avio karti/prtljažnom listu u rubrici u kojoj je označen smjer puta

UVJETI AVIOPRIJEVOZNIKA – uvjeti svakog pojedinog avioprijevoznika pod kojima se odvija zračni prijevoz putnika, prtljage i robe

VIŠAK PRTLJAGE – prtljaga koja svojom težinom ili količinom prelazi (i) dozvoljenu težinu prtljage uključenu u cijeni prijevoza, kod težinskog sustava prijevoza tj. (ii) dopušteni broj komada prtljage kod komadnog sustava prijevoza

VIZA – odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko neke države. Vizu u pravilu izdaje diplomatska misija, odnosno konzularni ured.

REZERVACIJA I KUPNJA AVIO KARTE

 1. IZRADA REZERVACIJE
 2. PRISTOJBE ZRAČNIH LUKA
 3. PUTNE ISPRAVE
 4. POTVRDA REZERVACIJE
 5. AVIO KARTA
 6. IDENTITET PUTNIKA
 7. PLAĆANJE CIJENE AVIO KARTE
 8. IZDANA AVIO KARTA
 9. PODNOŠENJE PRIGOVORA
 10. STUPANJE NA SNAGU
 1. IZRADA REZERVACIJE
  Prije potvrde rezervacije korisnik je dužan pregledati plan puta što uključuje datume putovanja, plan i vrijeme leta, među slijetanja, avio prijevoznike, zračne luke (npr. veći gradovi mogu imati više zračnih luka, zračne luke s kojih polaze odnosno dolaze nisko budžetni (lowcost) avio prijevoznici, itd., prijevozna sredstva kojima se odvija dio putovanja, odredbe o prtljazi, ograničenja u odabiru/rezervaciji sjedala te se upoznati s uvjetima tarife. Za rezervaciju avio karte za posebne kategorije putnika (npr. ne praćena djeca, invalidi, trudnice) te prijevoz životinja i sportske opreme (ski oprema, golf oprema itd.) korisnik treba prethodno kontaktirati WENS TRAVEL putem telefona ili elektroničke pošte radi specifičnosti procesa rezervacije takve avio karte. Prilikom rezervacije avio karte korisnik je dužan posredstvom WENS TRAVEL-a obavijestiti avio prijevoznika o putnikovim zdravstvenim problemima ili stanjima koji bi mogli otežati prijevoz ili negativno utjecati na tijek leta. U protivnom WENS TRAVEL ne odgovara za moguće poteškoće tijekom leta.
 2. PRISTOJBE ZRAČNIH LUKA
  Pored cijene avio karte, korisnik je prilikom kupnje avio karte dužan podmiriti i troškove pristojbi zračnih luka. Određene zračne luke pristojbe zaračunavaju na licu mjesta i one nisu obuhvaćene u pristojbama zaračunatim prilikom kupnje avio karte. WENS TRAVEL u postupku kupnje avio karte posebno obavještava korisnika o iznosu pristojbi samo za zračne luke čije pristojbe treba uplatiti prilikom kupnje avio karte. Cijene pristojbi podložne su promjenama.
 3. PUTNE ISPRAVE
  Prije rezervacije avio karte putnik/korisnik je obvezan o vlastitom trošku pribaviti sve dokumente i ispuniti sve uvjete za ulaz u zemlju i izlaz iz zemlje, koje zahtijevaju mjerodavni propisi u zemljama iz kojih leti ili u koje leti, odnosno kroz koje je u transferu ili tranzitu. WENS TRAVEL ima pravo, ali ne i obvezu, provesti kontrolu svih putnih dokumenata. WENS TRAVEL ne odgovora za troškove gubitka ili krađe putnih dokumenata tijekom putovanja. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima zemlje iz koje putuje, u koju putuje te zemalja kroz koje transferira/tranzitira. WENS TRAVEL nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela, kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju. WENS TRAVEL ne odgovara za štetu, troškove i/ili izmaklu dobit koji za korisnika i/ili putnika mogu nastati zbog nepridržavanja navedenih obveza.
 4. POTVRDA REZERVACIJE
  Korisnik je odgovoran za ispravnost svih podataka koje je upisao prilikom registracije i/ili prijave na www.wenstravel.hr te je suglasan i ovlašćuje WENS TRAVEL da ga kontaktira putem navedenih podataka. Korisnik je odgovoran za ispravnost podataka o putnicima koje je upisao prilikom rezervacije. WENS TRAVEL će korisniku uputiti potvrdu rezervacije na adresu elektroničke pošte ako je korisnik ispravno završio proces rezervacije. Rezervacija mjesta je za WENS TRAVEL i avio prijevoznika neobvezna dok nije izdana valjana avio karta. WENS TRAVEL ima pravo otkazati rezervaciju bez prethodne obavijesti ako korisnik ne kupi avio kartu za rezervirano mjesto do roka naznačenog u potvrdi rezervacije. Rezervacija avio karte ne jamči naznačenu cijenu prijevoza do trenutka kupnje avio karte.
 5. AVIO KARTA
  Elektronska avio karta izdaje se na ime i prezime putnika i nije prenosiva. Putnik je dužan na zahtjev avio prijevoznika ili drugih nadležnih tijela predočiti važeću avio kartu. Naznačeni kuponi za let, odnosno letovi moraju biti iskorišteni redoslijedom navedenim u avio karti, a u protivnom avio karta postaje nevažeća. Avio karta je vlasništvo avio prijevoznika koji ju je izdao.
  Kupljena avio karta valjana je za prijevoz od mjesta polaska, preko dogovorenih tranzitnih i/ili transfernih zračnih luka, do mjesta dolaska navedenih na avio karti, na dane određene na samoj avio karti. Cijena avio karte izračunata je sukladno uvjetima, pravilima i tarifi avio prijevoznika na temelju cijelog putovanja naznačenog na avio karti. Težina prtljage, koju avio prijevoznik prevozi besplatno, ovisi o vrsti tarife i konačnom odredištu. Za višak prtljage putnik plaća vozarinu odvojeno, sukladno cjeniku avio prijevoznika. Ako putnik želi promijeniti rutu ili datum putovanja, mora u vezi s time unaprijed kontaktirati WENS TRAVEL ili avio prijevoznika. Ako putnik mijenja rutu ili datum putovanja u sporazumu s WENS TRAVEL, dostavit će mu se nova cijena avio karte te će putniku biti ostavljena mogućnost prihvata nove cijene ili ostanka pri prijašnjoj ruti putovanja. WENS TRAVEL zadržava pravo primijeniti ispravnu cijenu avio karte za putnikovu stvarnu rutu i naplatiti od putnika bilo koju razliku u cijeni između one koju je putnik platio i one koja se primjenjuje na promijenjenu rutu ili datum putovanja sukladno uvjetima i pravilima koje određuje avio prijevoznik.
  Avio prijevoznik neće omogućiti prijevoz osobi koja nema ispravnu avio kartu.
  Avio prijevoznik ima pravo uskratiti putniku prijevoz u slučaju da:
  a) je predočena avio karta neispravna
  b) je podatke na avio karti mijenjao bilo tko osim avio prijevoznika ili njegovog ovlaštenog agenta,
  c) je avio karta predočena bez važećeg elektronskog kupona,
  d) se radi o sumnjivom dokumentu.
  Avio karta je valjana za prijevoz u određenom razdoblju ovisno o pravilu tarife, a najduže do godinu dana.
  Vrijeme navedeno na avio karti je predviđeno vrijeme odlaska zrakoplova.
  Avio prijevoznik može odbiti primiti putnika na let ako se nije pravovremeno registrirao (check in) ili obavio granične i carinske formalnosti.
 6. IDENTITET PUTNIKA
  Ime i prezime putnika na avio karti mora odgovarati imenu i prezimenu na dokumentu s kojim putuje. Nakon što je avio karta izdana nije moguće naknadno promijeniti ili ispraviti ime i/ili prezime putnika. Avio karta glasi na ime putnika i neprenosivi je dokument (ne može se prenijeti na drugu osobu). Osim točnog imena i prezimena putnika, potrebno je unijeti ispravne datume rođenja djece (kao što je navedeno u dokumentu s kojim putuju), kao i za mladež (12-25 godina) radi mogućeg ostvarenja popusta prilikom kupnje avio karata.
 7. PLAĆANJE CIJENE AVIO KARTE
  Potvrda rezervacije avio karte, koju korisnik primi na adresu elektroničke pošte, potvrđuje uspješno izvršenu rezervaciju. Prijevoz i mjesto nisu zagarantirani sve dok nije u cijelosti izvršena i u WENS TRAVEL primljena uredna uplata za rezerviranu avio kartu. Nakon potvrde rezervacije, a prije izdavanja avio karte, slijedi proces naplate. U konačnoj cijeni avio karte prikazane su: cijena leta koja uključuje tarifu prijevoza putnika i njegove prtljage do težine/količine koju određuje avio prijevoznik, pripadajući porezi i pristojbe u zračnim lukama (ako se iste plaćaju zajedno s avio kartom) te naknada za uslugu WENS TRAVEL-a. Cijena avio karte izražena je u hrvatskim kunama. Plaćanjem avio karte korisnik potvrđuje da je razumio i prihvatio Pravila i uvjete avio karte. Avio prijevoznik zadržava pravo promjene cijene avio karte u svakom trenutku, bez prethodne najave. Cijena avio karte ne može se izmijeniti nakon što je korisnik uplatio cjelokupnu cijenu avio karte te je ista izdana.
  Po završetku procesa kupnje, avio karta i račun će biti poslan korisniku na adresu elektroničke pošte. WENS TRAVEL ima pravo stornirati rezervaciju i avio kartu u slučaju naknadno ustanovljenih nepravilnosti vezanih uz plaćanje avio karte (npr. osporena autorizacija od strane izdavatelja platne kartice, nepotpuna ili krivo doznačena uplata itd.) Korisnik prilikom kupnje karte dodatno može ugovoriti i uplatiti Policu putnog osiguranja – osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode, osiguranje prtljage.
 8. IZDANA AVIO KARTA
  WENS TRAVEL nije odgovoran za slučaju nastanka štetnog događaja nakon izdavanja avio karte te je putnik dužan sa svakim svojim zahtjevom za naknadu štete obratiti se neposredno odabranom avio prijevozniku. WENS TRAVEL će pravodobno informirati korisnika o statusu avio karata u slučaju bankrota avioprijevoznika.
  Obzirom na uvjete, pravila i tarifu avio prijevoznika, kupovnu cijenu izdane avio karte ili njezin dio, WENS TRAVEL može vratiti korisniku samo u slučaju kada WENS TRAVEL povratno dobije avio kartu uz korisnikovu ili putnikovu izjavu da nije korištena (u cijelosti ili djelomično).
  WENS TRAVEL ne preuzima odgovornost za nedostatne ili ne izvršene usluge avio prijevoznika, za slučaj bankrota avio prijevoznika i/ili neizvršenja usluge te nije odgovoran u slučajevima kada avio prijevoznik odbije korisniku/putniku vratiti cijelu ili razmjeran dio cijene avio karte.
  U svakom slučaju, WENS TRAVEL će povrat sredstava za avio karte izvršiti samo ako i kada primi povrat sredstava od avioprijevoznika.
  Povrat sredstava opisan u prethodnom stavku oslobađa WENS TRAVEL bilo kakve odgovornosti ili daljnjih prava na novi povrat.
 9. PODNOŠENJE PRIGOVORA
  Prigovori u svezi usluge prodaje avio karata podnose se u WENS TRAVEL roku od 8 dana od dana kada je avio karta izdana. Prigovori se podnose na sljedeće adrese:
  – elektroničkim putem: [email protected]
  – u papirnom obliku na adresu: WENS TRAVEL d.o.o., Zagreb, Jablanička 17.
  WENS TRAVEL će na zaprimljeni prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana kad je isti zaprimljen.
  Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)
  Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.
  Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)
 10. STUPANJE NA SNAGU
  Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 25.07.2018. godine
  Eventualne sporove WENS TRAVEL, korisnik i putnik će rješavati mirnim putem.
  U slučaju nemogućnosti mirnog rješavanja sporova, nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu. Za tumačenje odredbi ovih Općih uvjeta mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. Na odnose između WENS TRAVEL-a, korisnika i putnika, koji nisu posebno regulirani ovim Općim uvjetima, primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.
WENS TRAVEL d.o.o. koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcioniranje stranice. Daljnjim korištenjem naše web stranice slažete se s njihovom uporabom.